Captcha

لیگ های هر هفته در بامداد شنبه آغاز می شوند ، در صورتی که ثبت نام شما بعد از شروع لیگ ها باشد ، بازی های لیگ شما از شنبه هفته بعد آغاز خواهند شد. { با این حال می توانید تا فرا رسیدن رقابت های لیگ ، در بازی های دوستانه و جام ها رقابت کنید }